Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:" ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ " код  542

Професия:   Шивач  код 542110

Специалност Шивачество код 5421101

Първа      степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията „Шивач”, специалност „Шивачество”, обучаваният трябва да придобие

Знания за:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при работа с машини, използвани в шевното производство ;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
 •  Договорните отношения между работодател и работник и йерархическите взаимоотношения между длъжностните лица  във фирмата;
 •  Изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в занаятчийското производство;
 • Видовете текстилни материали – техните свойства, дефекти и приложения;
 • Видовете  помощни материали и тяхното приложение;
 • Видовете  ръчни инструменти и приспособления и тяхното приложение;
 • Основните видове шевни машини – принцип на работа и приложение;
 • Технологичната последователност за изработване на детайли от облекло и изделия с битово предназначение;
 • Видовете  гладачни и подлепващи съоръжения и техния принцип на действие.

 

 Умения да :

 • работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните задачи;
 •  се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 •  разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и др.;
 •  работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията за техника за безопасност;
 •  извършва ръчни операции:пришиване на копчета,подшиване на подгъви, оплитане и прорязване на илици и др.;
 •  изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
 •  изработва изделия с битово предназначение:покривки, пердета, постелъчно бельо и др.;
 • прави репарации на облекло;
 •  подлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания;
 •  извършва гладачни операции, в съответствие с технологичните изисквания;
 •  работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;
 •  спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

№ по ред

Наименование на предметите

Брой часове теория

Брой часове практика

Общ брой часове

 А.

Обща задължителна професионална подготовка

24

-

24

 1

 

Здравословни и безопасни условия на труд

12

-

12

 

Трудовоправни знания

6

-

6

 •  

  Мотивация и комуникации в трудовата дейност

  6

  -

  6

  Б.

  Отраслова задължителна професионална подготовка

  9

  9

  18

   1

  Декоративно рисуване                                                    

  9

   

  9

   

  18

  В.

  Специфична      задължителна

  професионална подготовка    

  84

  174

  258

  1

  Материалознание

  16

  2

  18

  2

  Шевни машини и съоръжения

  14

  10

  24

  3

   

  Технология на облекло от текстил

  54

   

  -

   

  54

   

   4

   

  Учебна практика  по

  - технология на облекло от текстил

   

  -

   

  102

   

  102

   5

  Производствена практика 

  -

  60

  60

   

   

                               ВСИЧКО     А + Б + В :

  117

  183

  300

   Г.

   

  Свободноизбираема  професионална подготовка

  18

  12

  30

   

  Конструиране на облекло от текстил – основни конструкции                                                     

  18

  12

  30

   

  ВСИЧКО     А  + Б + В + Г :

  135

  195

  330