Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

ИЗИСКВАНИЯ

 • Навършени 16 години;
 • Завършена степен на образование;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • писмено заявление (по образец);
  • медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
  • здравна книжка;
  • копие на документ за завършено образование;
  • копие от лична карта;
  • актуална снимка – 1 бр. за обучаваните в I СПК и 3 бр. за обучаваните в II и III СПК

Можете да заявите участието си в курс по e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 ЗАКОНОВА РАМКА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Професионалното обучение е предназначено за лица над 16 г. за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие. Професионалното образование и обучение в България е регламентирано в Закон за професионалното образование и обучение /ЗПОО/. ЗПОО осигурява нормативна уредба на началното и продължаващо професионално обучение с цел гарантиране качеството на професионалното образование и обучение съобразно нуждите на пазара на труда и в съответствие с тенденциите в Европейския съюз, определя функциите на системата за професионално образование и обучение за подготовка на гражданите за реализация в икономиката и обществото, като осигурява условия за придобиване на непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация.

Центровете лицензирани от НАПОО за извършване на образователна дейност по съответни професии издават държавни документи съгласно Наредба № 4 от 16.04.2004г. за документите в системата на народната просвета.

Завършване на модул от обучението по определена професия се удостоверява с УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение. Завършване на професионално обучение със степен /в съответствие с национални рамкови програми/ и полагане на държавни изпити по теория и практика се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация съгл. чл.76 от Наредба 4.