Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:" ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ " код  542

Професия:   Шивач  код 542110

Специалност Шивачество код 5421101

Първа      степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията „Шивач”, специалност „Шивачество”, обучаваният трябва да придобие

Знания за:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при работа с машини, използвани в шевното производство ;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
 •  Договорните отношения между работодател и работник и йерархическите взаимоотношения между длъжностните лица  във фирмата;
 •  Изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в занаятчийското производство;
 • Видовете текстилни материали – техните свойства, дефекти и приложения;
 • Видовете  помощни материали и тяхното приложение;
 • Видовете  ръчни инструменти и приспособления и тяхното приложение;
 • Основните видове шевни машини – принцип на работа и приложение;
 • Технологичната последователност за изработване на детайли от облекло и изделия с битово предназначение;
 • Видовете  гладачни и подлепващи съоръжения и техния принцип на действие.

 

 Умения да :

 • работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните задачи;
 •  се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 •  разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и др.;
 •  работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията за техника за безопасност;
 •  извършва ръчни операции:пришиване на копчета,подшиване на подгъви, оплитане и прорязване на илици и др.;
 •  изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
 •  изработва изделия с битово предназначение:покривки, пердета, постелъчно бельо и др.;
 • прави репарации на облекло;
 •  подлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания;
 •  извършва гладачни операции, в съответствие с технологичните изисквания;
 •  работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;
 •  спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

№ по ред

Наименование на предметите

Брой часове теория

Брой часове практика

Общ брой часове

 А.

Обща задължителна професионална подготовка

24

-

24

 1

 

Здравословни и безопасни условия на труд

12

-

12

 

Трудовоправни знания

6

-

6

 •  

  Мотивация и комуникации в трудовата дейност

  6

  -

  6

  Б.

  Отраслова задължителна професионална подготовка

  9

  9

  18

   1

  Декоративно рисуване                                                    

  9

   

  9

   

  18

  В.

  Специфична      задължителна

  професионална подготовка    

  84

  174

  258

  1

  Материалознание

  16

  2

  18

  2

  Шевни машини и съоръжения

  14

  10

  24

  3

   

  Технология на облекло от текстил

  54

   

  -

   

  54

   

   4

   

  Учебна практика  по

  - технология на облекло от текстил

   

  -

   

  102

   

  102

   5

  Производствена практика 

  -

  60

  60

   

   

                               ВСИЧКО     А + Б + В :

  117

  183

  300

   Г.

   

  Свободноизбираема  професионална подготовка

  18

  12

  30

   

  Конструиране на облекло от текстил – основни конструкции                                                     

  18

  12

  30

   

  ВСИЧКО     А  + Б + В + Г :

  135

  195

  330

   

  Професионално направление:  Фризьорски и козметични услуги код  815

  Професия: Фризьор код 815010

  Специалност:  Фризьорство код 8150101

  Втора  степен на професионална квалификация

   След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор ” – специалност “Фризьорство ”, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности в професията, като:

  - прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;

  - спазва общите и специфичните хигиенни норми;

  - познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, и професионално си служи с тях;

  - избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;

  - има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;

  - контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

  - притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;

  - спазва технологичната последователност при работа;

  - определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;

  - планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

  - използва комуникативните си умения при работа с клиенти;

  - при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;

  - ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;

  - адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при въвеждането им.

   

  Наименование на предметите

  Теория

  Практика

  Общ брой часове

  А.

  Обща професионална подготовка

  15

  22

  37

  Здравословни и безопасни условия на труд

  7

  10

  17

  Икономика

  8

  12

  20

  Б.

  Отраслова професионална подготовка

  85

  55

  140

   

  Езикова обучение

  -

  30

  30

  Компютърно обучение

  25

  25

  50

   

  Счетоводство

  15

  15

  30

  Фирмено право и законодателство

  15

  15

  30

  В.

  Специфични за професията професионална подготовка

  221

  262

  483

  Материалознание

  20

  20

  40

  Рисуване

  10

  18

  28

  Дамско и мъжко фризьорство

  10

  10

  20

  Хигиена на фризьора

  15

  15

  30

  Професионално етика

  20

  -

  20

  Технология на специалността

  146

  199

  345

   

  Всичко А + Б + В

  321

  339

  660

   

   

   

  Професионално направление  Администрация и управление код  345

  Професия Сътрудник в бизнес - услуги код 345040

  Специалност       Бизнес-услуги код 3450401 

  Втора степен на професионална квалификация

   След завършване на обучението по професията и специалността, обучаваният:

  Трябва да знае :

  • Макроикономика и Микроикономика.
  • Основи на правото. Търговско право.Трудово право..Административно право.
  • Бизнес комуникация и делово общуване.Бизнес кореспонденция и организация на офиса.
  • Основи на счетоводната отчетност.
  • Икономика, организация и управление на предприятието.
  • Данъци, данъчна система и данъчен кодекс.
  • Счетоводство на промишлено предприятие.
  • Компютърна обработка на ФСИ.
  • Да поддържа списък с необходимите офис консумативи и отговаря за своевременното им осигуряване.
  • Да обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчет.

  Трябва да може:

  • Да дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата,
  • Координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи.
  • Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите.
  • Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата.
  • Създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.
  • Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти.
  • Попълва транспортни, търговски, финансови и парично обменни документи.
  • Да използва умело своите личностни качества, като: умения за работа в екип, инициативност, прецизност, наблюдателност, точност, коректност, отговорност, умения за спазване на морално-етични норми на поведение, комуникативни способности, организираност, лоялност и да не е конфликтна личност

   

  Наименование на модулите

  Общо

  часове

  Теория

  Практи-ка

  А

  Обща задължителна професионална подготовка

  108

  60

  48

  1

  Здравословни и безопасни условия на труд

  12

  6

  6

  2

  Бизнес комуникация и делово общуване.Бизнес кореспонденция и организация на офиса

  72

  30

  42

  3

  Основи на правото. Търговско право.Трудово право..Административно право

  24

  24

  Б

  Отраслова задължителна професионална подготовка

  250

  115

  135

  1

  Микроикономика

  32

  14

  18

  2

  Макроикономика

  24

  12

  12

  3

  Основи на маркетинга

  32

  12

  20

  4

  Основи на счетоводната отчетност

  32

  12

  20

  5

  Икономика, организация и управление на предприятието

  90

  45

  45

  6

  Предприемачество

  16

  8

  8

  7

  Публични и корпоративни финанси

  24

  12

  12

  В

  Специфична професионална подготовка

  302

  78

  224

  1

  Финансов анализ и контрол

  24

  12

  12

  2

  Данъци, данъчна система и данъчен кодекс

  24

  24

  3

  Проектен мениджмънт

  24

  24

  4

  Чужд език по професията и специалността

  20

  10

  10

  5

  Статистика и статистическа обработка на информация

  24

  12

  12

  6

  Управление на човешките ресурси

  28

  14

  14

  7

  Електронна търговия

  48

  48

  8

  Счетоводство на промишлено предприятие

  48

  22

  26

  9

  Компютърна обработка на ФСИ

  32

  8

  24

  10

  Текстообработка и фирмена кореспонденция

  30

  30

  Всичко часове

  660

  253

  407

   

   

  Професионално направление  Администрация и управление код  345

  Професия Сътрудник в малък и среден бизнес код 345050

  Специалност          Малък и среден бизнес код 3450501

  Втора степен на професионална квалификация

   

  След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

  ДА ЗНАЕ:

  • Основните източници на риск и замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
  • Опасностите от пожар и да предприема съответните действия за отстраняването им.
  • Как да оказва долекарска помощ.
  • Превантивните мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда.
  • Принципите на деловото общуване.
  • Ролята на комуникациите при вземане на управленски решения.
  • Методите на вербални и невербални комуникации при общуването.
  • Изкуството да се водят преговори.
  • Елементите на пъблик-рилейшънс.
  • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол.
  • Всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
  • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, и разбира договорните отношения между работодател и работник.
  • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности.
  • Организацията и разпределението на работа.
  • Социално-психологическите изисквания и норми за ръководство.
  • Социално-психологическите особености на обслужването.
  • Социално-психологическите на персонала.
  • Общите правила за работа с компютър и ползване на програмни продукти. Да може да събира , обработва и ползва информация.
  • Комуникация на чужд език.
  • Как да извършва финансови операции.
  • Организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи.
  • Технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността.
  • Правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.
  • Как да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
  • Теоретичните основи на финансите.
  • Основите на маркетинга, маркетинговата стратегия, маркетингови проучвания.

  ДА МОЖЕ :

  • Да осъществява професионален контакт на чужд език.
  • Да извършва финансови операции.
  • Да организира маркетинговите дейности и прилага маркетинговата стратегия.
  • Да работи с компютърни офис-системи.
  • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия като спазва нормативните документи при извършване на трудовата дейност.
  • Да анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите дейности.
  • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време.
  • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
  • Да прилага основните принципи на икономиката и мениджмънта.
  • Да прилага принципите на финансиране и регулиране на ДБ, да прилага принципите на управление на малките и средни предприятия.
  • Да прилага формите на предприемаческа дейност.
  • Да прилага принципите на финансиране и инвестиране.
  • Да води бизнес кореспонденция.

  НИВА, ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА И МОДУЛИ

  Общо

  часове

  В т.ч.теория

  Практика

  А

  ОБЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  60

  44

  16

  1

  ЗБУТ- Здравословни и безопасни условия на труд

  12

  8

  4

  2

  Бизнес комуникация и работа с документи

  24

  12

  12

  3

  Основи на правото. Търговско право. Трудово право. Административно право. Облигационно право

  24

  24

  Б

  ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  176

  102

  74

  4

  Микроикономика

  40

  28

  12

  5

  Макроикономика

  40

  24

  16

  6

  Основи на маркетинга

  32

  16

  16

  7

  Предприемачество

  16

  8

  8

  8

  Основи на управлението

  28

  14

  14

  9

  Публични и корпоративни финанси

  20

  12

  8

  В

  СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  424

  154

  270

  10

  Обща теория на статистическата отчетност

  24

  12

  12

  11

  Основи на счетоводната отчетност

  40

  20

  20

  Край на първа степен – общо часове 300

   

  Икономика на промишлеността

  28

  16

  12

  13

  Икономика на търговията, туризъм

  28

  16

  12

   

  Икономика на транспорта и спедицията

  28

  16

  12

   

  Организация на производствения процес

  24

  12

  12

  16

  Организация и технология на продажбите в търговия, ОХ

  24

  12

  12

  17

  Организация и технология на автомобилните превози

  20

  10

  10

  18

  Оперативен мениджмънт

  20

  10

  10

  19

  Управление на човешките ресурси

  28

  14

  14

  20

  Електронна търговия

  48

  48

  21

  Счетоводство на промишлено,търговско и транспортно п-е

  48

  16

  32

  22

  Компютърно счетоводсто

  20

  20

  23

  Тестообработка и фирмена бизнес кореспонденция

  20

  20

  24

  Бизнес проектиране

  24

  24

  ОБЩО ЧАСОВЕ

  660

  300

  360

   

   

   

  Професионално направление:  Счетоводство и данъчно облагане код  344

  Професия:  Оперативен счетоводител код 344030

  Специалност: код 3440301 Оперативно счетоводство

   Трета степен на професионална квалификация       

   

   

  След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

  ЗНАЕ И МОЖЕ ДА:

  • познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните

  актове, регламентиращи тяхната дейност;

  • опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
  • разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на

  стопанските единици;

  • характеризира отчетните обекти в предприятията;
  • познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното

  отчитане;

  • познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство,

  социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на

  промените в тях;

  • познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и

  правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

  • подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна

  обработка и за анализ на финансовото състояние;

  • планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
  • умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и

  контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности

  в срок.

   

  Наименование на модулите

  Общ брой учебни часове

  От тях:

  теория

  практика

  І. Обща задължителна професионална подготовка

  160

  91

  69

  1

  Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда

  18

  12

  6

  2

  Трудово- правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес

  12

  8

  4

  3

  Комуникативни умения,  делово общуване и работа в екип

  24

  8

  16

  4

  Организация на работното време и работното място

  40

  24

  16

  5

  Работа с компютри: приложни програмни продукти; ползване на Интернет

  30

  15

  15

  6

  Чуждоезикова комуникация на работното място и професионална терминология

  36

  24

  12

  ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка

  197

  197

  0

  1

  Обща теория на пазарното стопанство

  56

  56

  0

  2

  Икономика на предприятието

  18

  18

  0

  3

  Търговско право. Нормативна уредба на отчетността

  45

  45

  0

  4

  Парично – кредитни отношения . Парична политика

  20

  20

  0

  5

  Финанси

  25

  25

  0

  6

  Обща теория на статистиката. Изследвания и прогнози

  33

  33

  0

  ІІІ. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

  415

  155

  260

  1

  Обща теория на счетоводната отчетност

  40

  20

  20

  2

  Счетоводство на фирмата

  180

  70

  110

  3

  Бюджетно счетоводство

  47

  20

  27

  4

  Компютърна обработка на финансово -счетоводната информация

  120

  30

  90

  5

  Икономически анализ на фирмата

  28

  15

  13

  VІ. Производствена практика

  188

   

  188

  Общ брой часове

  960

  443

  517