Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код  811

Професия Ресторантьор код 811060

Специалност 

Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения

код 8110602

Трета степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Ресторантьор ” – специалност “ Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, обучаваният трябва да знае и умее да:

 

* познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;

* създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на  системата HАССР в ресторантьорството;

* организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия;

* организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;

* създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;

* участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;

* планира асортимента от ястия и напитки;    създава и въвежда нови рецепти;

* разпределя работата между членовете на персонала; познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект; познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти.

 

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

132

50

182

Здравословни и безопасни условия на труд

12

-

12

Икономическа отчетност на фирмата

60

-

60

Чужд език

30

50

80

Информационни технологии

30

-

30

Б.

Отраслова професионална подготовка

96

-

96

 

Материалознание на хранителните продукти

24

-

24

Технологично обзавеждане н заведение за хранене

24

-

24

 

Хигиена на храненето и хранително законодателство

12

-

12

 

Мениджмънт

24

-

24

 

Професионална етика, естетика, психология

12

-

12

В.

Специфични за професията професионална подготовка

152

530

682

Технология на кулинарната продукция

76

240

Сервиране и барманство

76

240

 

Производствена практика

-

50

50

Всичко А + Б + В

380

580

960