Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Администрация и управление код  345

Професия Сътрудник в малък и среден бизнес код 345050

Специалност          Малък и среден бизнес код 3450501

Втора степен на професионална квалификация

 

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните източници на риск и замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Опасностите от пожар и да предприема съответните действия за отстраняването им.
 • Как да оказва долекарска помощ.
 • Превантивните мерки за опазване здравето на хората и защита на околната среда.
 • Принципите на деловото общуване.
 • Ролята на комуникациите при вземане на управленски решения.
 • Методите на вербални и невербални комуникации при общуването.
 • Изкуството да се водят преговори.
 • Елементите на пъблик-рилейшънс.
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол.
 • Всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, и разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности.
 • Организацията и разпределението на работа.
 • Социално-психологическите изисквания и норми за ръководство.
 • Социално-психологическите особености на обслужването.
 • Социално-психологическите на персонала.
 • Общите правила за работа с компютър и ползване на програмни продукти. Да може да събира , обработва и ползва информация.
 • Комуникация на чужд език.
 • Как да извършва финансови операции.
 • Организацията и особеностите на счетоводната дейност, нормативната база, технологията на счетоводните операции и използваните документи.
 • Технологията и механизмите за осъществяване на финансови операции по специалността.
 • Правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.
 • Как да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • Теоретичните основи на финансите.
 • Основите на маркетинга, маркетинговата стратегия, маркетингови проучвания.

ДА МОЖЕ :

 • Да осъществява професионален контакт на чужд език.
 • Да извършва финансови операции.
 • Да организира маркетинговите дейности и прилага маркетинговата стратегия.
 • Да работи с компютърни офис-системи.
 • Да прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия като спазва нормативните документи при извършване на трудовата дейност.
 • Да анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите дейности.
 • Да синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време.
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
 • Да прилага основните принципи на икономиката и мениджмънта.
 • Да прилага принципите на финансиране и регулиране на ДБ, да прилага принципите на управление на малките и средни предприятия.
 • Да прилага формите на предприемаческа дейност.
 • Да прилага принципите на финансиране и инвестиране.
 • Да води бизнес кореспонденция.

НИВА, ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА И МОДУЛИ

Общо

часове

В т.ч.теория

Практика

А

ОБЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

44

16

1

ЗБУТ- Здравословни и безопасни условия на труд

12

8

4

2

Бизнес комуникация и работа с документи

24

12

12

3

Основи на правото. Търговско право. Трудово право. Административно право. Облигационно право

24

24

Б

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

176

102

74

4

Микроикономика

40

28

12

5

Макроикономика

40

24

16

6

Основи на маркетинга

32

16

16

7

Предприемачество

16

8

8

8

Основи на управлението

28

14

14

9

Публични и корпоративни финанси

20

12

8

В

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

424

154

270

10

Обща теория на статистическата отчетност

24

12

12

11

Основи на счетоводната отчетност

40

20

20

Край на първа степен – общо часове 300

 

Икономика на промишлеността

28

16

12

13

Икономика на търговията, туризъм

28

16

12

 

Икономика на транспорта и спедицията

28

16

12

 

Организация на производствения процес

24

12

12

16

Организация и технология на продажбите в търговия, ОХ

24

12

12

17

Организация и технология на автомобилните превози

20

10

10

18

Оперативен мениджмънт

20

10

10

19

Управление на човешките ресурси

28

14

14

20

Електронна търговия

48

48

21

Счетоводство на промишлено,търговско и транспортно п-е

48

16

32

22

Компютърно счетоводсто

20

20

23

Тестообработка и фирмена бизнес кореспонденция

20

20

24

Бизнес проектиране

24

24

ОБЩО ЧАСОВЕ

660

300

360