Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Фризьорски и козметични услуги код  815

Професия: Фризьор код 815010

Специалност:  Фризьорство код 8150101

Втора  степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор ” – специалност “Фризьорство ”, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности в професията, като:

- прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;

- спазва общите и специфичните хигиенни норми;

- познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, и професионално си служи с тях;

- избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на косата;

- има изградени естетически критерии за съвременните стилове във фризьорството;

- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

- притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при оформяне на фризура;

- спазва технологичната последователност при работа;

- определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;

- планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

- използва комуникативните си умения при работа с клиенти;

- при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;

- ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката си на работа;

- адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите технологии при въвеждането им.

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

15

22

37

Здравословни и безопасни условия на труд

7

10

17

Икономика

8

12

20

Б.

Отраслова професионална подготовка

85

55

140

 

Езикова обучение

-

30

30

Компютърно обучение

25

25

50

 

Счетоводство

15

15

30

Фирмено право и законодателство

15

15

30

В.

Специфични за професията професионална подготовка

221

262

483

Материалознание

20

20

40

Рисуване

10

18

28

Дамско и мъжко фризьорство

10

10

20

Хигиена на фризьора

15

15

30

Професионално етика

20

-

20

Технология на специалността

146

199

345

 

Всичко А + Б + В

321

339

660