Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:   Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код  811

Професия: Готвач код 811070

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки  код 8110701 

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на учебните предмети

Учебни часове

Теория

Практика

Общо

 

Задължителна професионална подготовка

294

368

662

А

Обща задъ.жителна професионална подготовка

54

16

 

70

 

Здравословни и безопасни условия на труд

12

 

12

 

Трудово- правно законодателство

6

 

6

 

Мотивация, предприемачество и комуникативни умения.  Комуникации в трудовата дейност

18

 

18

 

Икономика

12

 

12

 

Компютърно обучение

6

16

22

Б

Отраслова задължителна професионална подготовка

78

24

102

 

Чужд език на професията

12

24

36

 

Основи на туризма

18

 

18

 

Хигиена на храненето и хранително законодателство

18

 

18

 

Счетоводство и отчетност

6

 

6

 

Професионална етика

12

 

12

 

Отчетност на фирмата

12

 

12

В

Специфична задължителна професионална подготовка

162

328

490

 

Материалознание на хранителните продукти

24

 

24

 

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение

24

12

36

 

Технология на кулинарната продукция

90

184

274

 

Микробиология

6

 

6

 

Сервиране

18

12

30

Г

Производствена практика

 

120

120

 

Общо: А+Б+В+Г

294

368

662

След завършване на професионалното обучение по професията “Готвач ” – специалност“ Производство на кулинарни изделия и напитки”, обучаваният трябва:

 Да знае да:

 - знае и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява в процеса на работа околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;

- познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на фирмата, познава принципите на делово общуване;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
- умее да осъществява делови контакти, да се информира за развитието и новостите в туристическата индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му;

- специфичната терминология;
- кухненското оборудване;
- органолептичния анализ;
- видовете и структурата на менюто;
- компонентите на ястията;
- същността на технологичните процеси;
- технологията на ястията и десертите;
- качествените показатели на полуфабрикатите и готовите кулинарни изделия;
- българската национална кухня;
- чуждестранните кухни;
- детската и диетична кухня;

 Да умее да:

 

 • да разпознават хранителните продукти;
 • да извършват подбор на хранителни продукти;
 • да закупуват хранителни продукти и други помощни средства необходими за кухнята;
 • да съхраняват хранителните продукти;
 • да изготвят менюта;
 • да работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;
 • да приготвят ястия от националната и международна кухня;
 • да приготвят детски и диетични ястия;
 • да организират дейностите в кухнята.