Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление: Администрация и управление код  345

Професия: Икономист код 345120

 Специалност: Земеделско стопанство код 3451203

 Трета   степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Икономист” – специалност “Земеделско стопанство ”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира.
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и да описва ясно производствени въпроси.
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад.
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и други.
 • Да представя основните идеи в кратки и ясни послания.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на предприятието и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

ДА МОЖЕ

 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на търговията.
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици.
 • Да познава деловото общуване.
 • Да работи с персонален компютър със специфичен софтуер в специалността.
 • Да прилага усвоените теоретически знания и практически умения в реални условия.
 • Да умее да използва получените знания и умения в организации от различни сфери на обществения живот.
 • Да работи с Интернет.
 • Да съставя основни документи и работи с офис програми.
 • Да познава и обработва работната документация – административна, финансово-счетоводни справки и др.

 


Учебни предмети (модули)

Теория (часа)

Практика (часа)

Общо (часа)

І.

Общо задължителна професионална подготовка

120

120

240

 

Здравословни и безопасни условия на труд

24

-

24

 

Основи на пазарната икономика

24

30

54

 

Основи на правото

24

30

54

 

Трудово правно законодателство

24

30

54

 

Английски език

24

30

54

ІІ.

Отраслова професионална подготовка

144

168

312

 

Основи на управлението

24

24

48

 

Финанси

24

24

48

 

Счетоводство

24

30

54

 

Основи на маркетинга

24

30

54

 

Управление на човешките ресурси

24

30

54

 

Информационни технологии

24

30

54

ІІІ.

Специфична професионална подготовка

166

182

348

 

Икономика и организация на предприятие

30

30

60

 

Статистика

30

30

60

 

Работа с офис техника

30

30

60

 

Делова кореспонденция

30

30

60

 

Фирмено право

22

26

48

 

Подготовка на Бизнес план

12

18

30

 

Методи за изследване на пазара

12

18

30

 

Производствена практика

30

30

60

 

Общо:

430

470

960