Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности код  346

Професия: Офис-мениджър  код 346010

Специалност       Бизнес администрация код 3460101

Трета степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Офис -мениджър” – специалност “Бизнес - администрация”, обучаваният трябва:

 ДА ЗНАЕ:

 • същността, структурата, системата и значението на правото;
 • действието на юридическите актове – във времето, в пространството и

по отношение на лицата;

 • що е субект на правото и на правоотношението;

що е административен акт и видовете административни актове;

 • какво е давност и преклузивни срокове;
 • да планира дейността на предприятието;
 • да организира дейността на предприятието;
 • да мотивира работещите за изпълнение на задачите;
 • да контролират дейността;
 • да адаптира дейността на предприятието към изискванията на външната среда;
 • да формулира нови цели и задачи за действие
 • самостоятелно и творчески да състав я и оформя разностранни документи от стопанската и вътрешнофирмената кореспонденция, лични документи и авторски
 • същността, структурата, системата и източниците на трудовото право;
 • основни понятия и категории на трудовото право;
 • Нормативни изисквания за законосъобразно и правилно водене на документацията;
 • правната уредба на трудовия договор, ред за сключване, изпълнение,

изменение и прекратяване;

 • видовете отпуски;
 • видове дисциплинарни нарушения и наказание;
 • организацията и особеностите в дейността на предприятието;
 • обектите на счетоводно отчитане;
 • активите и пасивите на предприятието;
 • да анализира промяната настъпила с активите и пасивите на предприятието

в резултат на стопанските операции;

 • характеристиката и съдържанието на капитала, дълготрайните активи,

стоково-материалните запаси, финансовите средства, разходите, приходите

и елементите на годишния финансов отчет;

 • нормативните документи, регламентиращи счетоводството на фирмата;
 • правилата за движение на комуникационните потоци и зоните на действие;
 • принципите на деловото общуване;
 • спецификата на различните видове документи при писмената комуникация;
 • що е търговец и видовете търговци;
 • що е търговска фирма и търговска марка;
 • реда за учредяване и регистрация на търговско дружество;
 • видовете търговски сделки и правната им регламентация;
 • правата и задълженията си като осигурени лица и като осигурители;
 • основните данъци и тяхното администриране;
 • актове издавани от данъчната администрация, условия за валидност и

законосъобразност;

 • Кои са публичните финанси и какво включват те;
 • Теоретичните основи на категорията "данък";
 • Взаимоотношенията с Националната агенция за приходите, с основните й

звена и органи и техните основни функции;

 • Организация на данъчното облагане в Република България по видове

данъци;

 • Да разбира решаващата роля на мениджмънта за успешното развитие на

стопанската дейност;

 • Да познава принципите и методите на планиране, организиране,

ръководство и контрол на дейността на предприятието;

 • същността и принципите на груповата работа
 • задачите и структурата на управлението на персонала

 

ДА МОЖЕ:

 • да упражнява отговорно правата си и да зачита чуждите;
 • да се ориентира в правната материя;
 • да прилага успешно знанията си по право;
 • самостоятелно да анализира правни ситуации и да установява необходимостта от юридическа намеса;
 • да разбира собствената си роля и отговорност в дейността на

предприятието;

 • да разбира и спазва правата и задълженията си произтичащи от трудовия договор;
 • да прави характеристика на счетоводните сметки;
 • да съставя и осчетоводява счетоводни документи;
 • да попълва вярно и точно счетоводни документи;
 • да формулира правилно целите в комуникационните зони;
 • да оформя правилно различните видове документи при писмената комуникация, както да преценява прецизността им;
 • да използва ефективно съвременните технически средства за осъществяване на комуникационни връзки;
 • да прилага бизнес етикета и спазва етиката в деловите отношения
 • да разбира собствената си роля и отговорност в дейността на предприятието;
 • да разбира правата и задълженията произтичащи от трудовия договор;
 • да защитава интересите си като осигурено лице и да изисква информация

като такова;

 • Да осъществяват контакти с органите и звената на Националната агенция

за приходите;

 • Да предоставят необходимите документи при поискване от данъчните и съдебни органи, както и да дават устни и писмени обяснения, ако се наложи.
 • Да разработва бизнес план на малко предприятие.
 • да планират,анализират и организират работата на персонала

 

 


№ по ред

Наименование на модулите

 

Брой часове

Общо

Теория

Упражнения

Учебна
Практика
256

І.

Обща задължителна професионална подготовка

304

112

192

-

 

Здравословни и безопасни условия на труд

16

16

-

-

 

Микроикономически анализ

64

32

32

-

 

Основи на управлението

32

16

16

-

 

Информатика

32

8

24

-

 

Английски език

64

-

64

-

 

Макроикономически анализ

32

16

16

-

 

Статистика

32

16

16

-

 

Компютърна грамотност.

32

8

24

-

 

Отраслова задължителна професионална подготовка

304

144

      128

32

 

Маркетинг

32

16

16

-

 

маркетингови проучвания

32

16

16

-

 

Основи на правото (публично и частно). Трудово право

32

24

8

-

 

Икономика

24

16

8

-

 

Обща теория на счетоводството.

64

16

16

32

 

Бизнеспланиране и прогнозиране

56

32

24

-

 

Управление на човешките ресурси

32

16

16

-

 

Организация на фирмата

32

8

24

-

 

Специфична задължителна професионална подготовка

 352

 72

56

224

 

Финанси на фирмата

32

8

8

16

 

Фирмен мениджмънт

32

8

8

16

 

Пари, банки, парична политика

16

8

8

-

 

Българската държавна администрация – организация и функции

16

16

-

-

 

Делова кореспонденции

16

8

8

-

 

Работа с офис техника

48

8

8

32

 

Документационна система

8

8

-

-

 

Работа с архив

24

8

16

-

 

Производствена практика

160

-

-

160

 

ВСИЧКО:

960

328

376