Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Търговия на едро и дребно код  341

Професия: Продавач-консултант код 341020

Специалност       Продавач-консултант код 3410201

 Втора степен на професионална квалификация

 

След завършване на обучението по професия „Продавач-консултант“, специалност „Продавач-консултант“ обучаваният трябва да:

- познава формите, принципите и методите на търговското обслужване;

- има познания по маркетинг и реклама;

- познава основните стоковедни характеристики на стоките;

- познава основните характеристики на организацията на търговската

дейност;

- умее да поддържа търговския интериор и екстериор на търговския обект;

- познава основните методи за съхраняване на стоките;

- осъществява контрол върху качеството на стоките;

- умее да оценява годността на стоките;

- познава и спазва технологичната последователност при доставката,

приемането, съхранението и реализацията на стоките.

 ДА УМЕЕ ДА:

- проучва пазара;

- подбира средствата и методите за насърчаване на продажбите;

- провежда търговски демонстрации;       - проучва потребителското търсене;

- аранжира витрини;                                               - изготвя подходящи опаковки;

- прилага нови форми на търговия (колетна, каталожна, интернет търговия, продажба по домовете чрез предварителна заявка, продажби с автомати и др.).

 

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ бр. часове

I

Обща задължителна професионална подготовка

60

18

78

 

Здравословни и безопасни условия на труд

12

 

12

 

Обща икономическа теория: микроикономика; макроикономика

18

 

18

 

Обща теория на счетоводната отчетност

18

12

30

 

Бизнес комуникации

12

6

18

II

Задължителна професионална подготовка

126

90

216

 

Основи на правото

18

6

24

 

Фирмено право

18

6

24

 

Икономика на предприятието

18

6

24

 

Чужд език по професията

30

30

60

 

Маркетинг

12

12

24

 

Финанси на предприятието

18

12

30

 

Работа с компютър

12

18

30

III

Специфична за професията професионална подготовка

114

252

366

 

Стокознание

42

42

84

 

Документи и документооборот

18

18

36

 

Търговски сделки

54

30

84

 

Производствена практика

 

162

162

 

ОБЩО ЧАСОВЕ:

300

360

660