Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код  811

Професия: Сервитьор-барман  код 811080

Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене код 8110801

Втора степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Сервитьор-барман“,  специалност “ Обслужване на заведения в общественото хранене“, обучаваните трябва:

Да знаят:

 • професионалната терминология
 • изискванията за обзавеждане на търговска зала, ресторант и бар
 • видовете съдове, сервизи, прибори за ястия и напитки
 • задълженията на обслужващия персонал в ресторанта и бара
 • правилата за културно поведение с гостите
 • системите за сервиране и формите на сервитьорско обслужване
 • правилата за сервиране на храни и напитки
 • организацията на работа в ресторанта и бара
 • хигиенните и безопасни условия на труд
 • икономиката и отчетността на фирмата

Да могат:

 • да подържат и работят с инвентара и оборудването в търговската зала и бара
 • да посрещат, настаняват и изпращат гостите на заведението
 • да познават ястията, напитките и коктейлите
 • да сервират ястия и напитки
 • да подготвят търговската зала и бара за обслужване
 • да сервират по установените правила храните и напитките
 • да организират обслужването в ресторанта и бара
 • да обслужват мероприятия
 • да работят самостоятелно и в екип
 • да работят с ресторантьорски софтуер
 • да работят с касови апарати и друга техника
 • да извършват разплащания с гостите
 • да спазват изискванията за хигиенна и безопасна работа в работната среда

 

Наименование на

модулите

Общo

теория

практика

А

Обща задължителна професионална подготовка

30

30

A-1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

12

А-2

Трудово- правно законодателство

6

6

A-3

Икономика

12

12

Б

Отраслова задължителна професионална подготовка

144

144

Б-1

Чужд език на професията

42

42

Б-2

Основи на туризма

12

12

Б-3

Хигиена на храненето и хранително законодателство

18

18

Б-4

Счетоводство и отчетност в туризма

18

18

Б-5

Професионална етика и туристическо поведение

12

12

Б-6

Отчетност на фирмата

12

12

Б-7

Информационни технологии

30

30

В

Специфична задължителна професионална подготовка

402

162

240

В-1

Материалознание на хранителните продукти

24

24

В-2

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение

18

18

В-3

Сервиране и барманство

258

72

186

В-4

Микробиология

12

12

В-5

Технология на кулинарната продукция

60

24

36

В-6

Сомелиерство

30

12

18

Г

Производствена практика

102

102

Общо: А+Б+В+Г

678

336

342