Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Администрация и управление код  345

Професия Касиер код 345060

Специалност  Касиер  код 3450601

 Първа степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 • разпознава официалните парични единици в обръщение;
 • извършва парични, обменни и разплащателни операции;
 • съставя документи, свързани с паричния оборот на предприятието;
 • води регистри, свързани с паричния оборот на предприятието;
 • изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;
 • познава изискванията на финансовия и данъчния контрол;
 • умее да планира и организира дейността си в съответствие с нормативните срокове;
 • работи със специализирани програмни продукти;

 

 
по
ред

Наименование на учебните предмети

Учебни часове

 

Общо

 

Теория

 

Практика

 Задължителна  професионална Подготовка

304

144

160

А. Обща  професионална подготовка

112

48

64

 

Здравословни и безопасни условия на труд

16

8

8

 

Чужд език по професията

32

8

24

 

Основи на пазарната икономика

32

16

16

 

Основи  на счетоводството

16

8

8

 

Информационни технологии

16

8

8

Б. Отраслова професионална подготовка

96

48

48

 

Основи на финансите

24

16

8

 

Фирмена култура

24

8

16

 

Икономика на труда

24

16

8

 

Бизнес комуникации

24

8

16

В. Специфична професионална подготовка

96

48

48

 

Валутни операции

40

8

32

 

Покупателната сила на парите

24

16

8

 

Оперативен мениджмънт

16

16

-

 

Предприемачество

16

8

8

ВСИЧКО А + Б + В:

496

240

256