Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Секретарски и административни офис дейности код  346

Професия:  Офис-секретар код 346020

Специалност: Административно обслужване  код 3460201

Втора степен на професионална квалификация        

 

ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ "ОФИС СЕКРЕТАР", специалност „Административно обслужване“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане.
 • Видовете счетоводни системи и задължителната документация за воденето им
 • Фирмата, фирмената политика и стила на работа.
 • Характерните особености и нормативните актове на конституционното, административното, финансово, наказателно, гражданско, вещно, търговско и трудово право.
 • Развитие на мениджмънта в България.
 • Основните понятия в маркетинга.
 • Текстообработване и начини за водене на бизнес кореспонденция.
 • Основните стенографски понятия и знаци.
 • Основните информационни и комуникационни техники.
 • Информационни системи.

 ДА МОЖЕ :

 • Работа в екип.
 • Работа с офис техника.
 • Работа с офис оборудване.
 • Бързопис и автоматизация на съкращенията.
 • Работа с пишеща машина на кирилица и латиница.
 • Изготвяне на административна документация.
 • Водене на деловодство.
 • Работа с програмен продукт.
 • Боравене с нормативната уредба на страната.
 • Култура на бизнес общуването.
 • Прилагане на данъчната и финансова политика на фирмата.
 • Оперативно планиране.
 • Спазване на трудовата и финансова дисциплина.
 • Организиране на работното време.
 • Организиране на работното място.
 • Консултиране и общуване с колеги.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.

 

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

66

54

120

 

Модул 1

 

Здравословни и безопасни условия на труд

12

6

18

 

Трудово-правни и икономически знания

8

4

12

 

Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения

8

16

24

 

Делово общуване

3

3

6

 

Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти

15

15

30

 

Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място

20

10

30

Б.

Отраслово професионална подготовка

40

20

60

 

Модул 2

 

Теория на пазарното стопанство

8

4

12

 

Основи на правото

16

8

24

 

Икономика на фирмата

8

4

12

 

Финанси

8

4

12

В.

Специализирана икономическа подготовка

180

90

280

 

Модул 3

 

Делова документация

20

10

30

 1. 2.

Работа с архив

20

10

30

 

Фирмена култура

16

8

24

 

Работа с офис техника

44

22

66

 

Организация на времето

36

18

54

 

Езикова култура

44

22

66

 

Мотивация и адаптация

9

21

30

 

Модул 4

 

Производствена практика

-

240

240

 

Всичко

295

425

720