Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Хранителни технологии  код  541

Професия: Хлебар-сладкар  код 541030

Специалност:     Производство на сладкарски изделия  код 5410302

Втора степен на професионална квалификация         

 След завършване на професионалното обучение по професията “Хлебар-сладкар ” – специалност “Производство на сладкарски изделия”, обучаваният трябва да знае и умее да приема, съхранява и подготвя суровини, да произвежда сладкарски изделия, да обслужва съответното технологично оборудване, като:
- приема, окачествява, съхранява и подготвя основни и спомагателни суровини, материали и полуфабрикати за производство на сладкарски изделия;
- разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производството на сладкарски изделия;
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, съоръжения, ръчни инструменти и прибори, сглобява и демонтира основни части при почистване на технологичното оборудване;
- опакова, съхранява и експедира готова продукция;
- познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на сладкарски изделия.

 

Наименование на предметите

Теория

Практи ка

Общ брой часове

A

I Модул Обща професионална подготовка

79

103

182

Основи на пазарната икономика

10

8

18

Трудови и осигурителни отношения

15

9

24

ЗБУТ, Противопожарна охрана, Екология

12

4

16

Комуникация, делово общуване, работа в екип

15

9

24

Работа с компютър

15

45

60

Английски език

12

28

40

Б

II Отраслова професионална подготовка

93

75

168

Икономика, организация и управление на предприятието

16

8

24

Санитарно – хигиенни изисквания и норми при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

14

10

24

Суровини и материали за производства на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технохимичен контрол

28

28

56

Техника на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

23

23

46

Хигиена на хранене и хранително законодателство

12

6

18

В

III Специфична професионална подготовка

86

232

318

Технология на производства на сладкарските изделия

86

232

318

 

Всичко А + Б + B

258

410

668