Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг код  811

Професия Ресторантьор  код 811060

Специалност       Кетъринг  код 8110603

Трета степен на професионална квалификация        

 След завършване на професионалното обучение по професията “Ресторантьор ” – специалност “Кетъринг”, обучаваният трябва да:

 • познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 • прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и развлечения;
 • осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
 • спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения.
 • познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното приготвяне;
 • създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за приготвяне на кулинарни изделия;
 • организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
 • създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в ресторантьорството и ефективното му използване;
 • участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • планира асортимента от ястия и напитки;
 • създава и въвежда нови рецепти;
 • разпределя работата между членовете на персонала;
 • познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;

познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при комуникация с колеги и клиенти

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

131

135

266

Здравословни и безопасни условия на труд

32

16

38

Основи на пазарната икономика.

24

8

32

Трудови и осигурителни отношения

21

9

30

Бизнес комуникации и умения за работа в екип

20

16

36

Работа с компютър

15

45

60

Комуникативен чужд език по професията

19

41

60

Б.

Отраслова професионална подготовка

154

90

244

 

Основи на туризма

46

24

70

 

Счетоводство и отчетност на фирмата

22

32

54

 

Информационни технологии в туризма

14

10

23

 

Професионална етика в туризма

34

14

48

 

Хигиена на храненето и хранително законодателство

24

10

34

 

Микробиология

14

-

14

В.

Специфични за професията професионална подготовка

162

288

450

Същностната характеристика на кетъринга в ресторантьорството

6

24

30

Материална база за кетъринг – услуги

6

32

38

 

Персонал и организация на труда при извършване на кетъринг – услуги

10

48

58

 

Специализация, коопериране и концентрация на производството на кетъринг продукция

6

22

28

 

Технологичен процес при производство на кетъринг продукция

6

12

18

 

Офериране, реклама, промоция, заявяване и договаряне на кетъринг – услуги

33

29

62

Технология на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетъринг – кулинапна продукция

28

38

66

Технология, изисквания и специфични правила при различните видове кетъринг – сервитьорско и барманско обслужване

50

66

116

Приходи, разходи, печалба и рентабилност на кетъринга

17

17

34

 

Всичко А + Б + В

447

513

960