Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Приложна информатика код  482

Професия           Оператор на компютър код 482030

Специалност       Текстообработване код 4820301

Първа степен на професионална квалификация          

След завършване на професионалното обучение по професията “Оператор на компютър” – специалност “Текстообработване ”, обучаваният трябва:

 

ДА ЗНАЕ:

 • основните Компютърна конфигурация на персоналния компютър.
 • Да умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработка на текстове и документи и въвеждане на текст в стандартни приложни софтуерни продукти;
 • бързописни умения – въвеждане на текст на български език;
 • въвеждане на текст чрез скенер;
 • Да следи и се грижи за изправността на компютъра.

 

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

42

56

98

Здравословни и безопасни условия на труд

4

16

20

Въведение в компютърните системи. Техническо оборудване, терминология, програмнно осигуряване

24

12

36

 

Операционна система

14

28

42

Б.

Отраслово професионална подготовка

31

39

70

Обща теория на пазарната икономика

4

6

10

Счетоводство

7

6

13

Право

5

7

12

Обща теория на статистиката

5

7

12

Икономика, Организация и управление на предприятие

11

14

25

В.

Специализирана икономическа подготовка

102

226

328

 

Текстообработваща програма

16

20

36

Електронни таблици

16

20

36

Изготвяне на презентации

10

20

30

Обучение за работа в интернет

10

16

26

База данни

10

30

40

Графичен редактор

10

30

40

Фоторедактор

10

30

40

AutoCad

10

30

40

WEB дизайн

10

30

40

Всичко А + Б + В

175

321

496

 

 

 

 

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с приложен софтуер за текстообработка;
 • Да работи с офис техника;
 • Да работи в интернет среда;

Да работи с електронна поща.

 • Да умее да отпечатва въведени документи, да ги комплектова по указани правила, предава за печат или изпраща по електронен път и ги съхранява по указани правила;