Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление:  Счетоводство и данъчно облагане код  344

Професия:  Оперативен счетоводител код 344030

Специалност: код 3440301 Оперативно счетоводство

 Трета степен на професионална квалификация       

 

 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

ЗНАЕ И МОЖЕ ДА:

 • познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните

актове, регламентиращи тяхната дейност;

 • опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
 • разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на

стопанските единици;

 • характеризира отчетните обекти в предприятията;
 • познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното

отчитане;

 • познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство,

социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на

промените в тях;

 • познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и

правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

 • подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна

обработка и за анализ на финансовото състояние;

 • планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
 • умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и

контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности

в срок.

 

Наименование на модулите

Общ брой учебни часове

От тях:

теория

практика

І. Обща задължителна професионална подготовка

160

91

69

1

Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда

18

12

6

2

Трудово- правни и икономически знания.  Организация на трудовия процес

12

8

4

3

Комуникативни умения,  делово общуване и работа в екип

24

8

16

4

Организация на работното време и работното място

40

24

16

5

Работа с компютри: приложни програмни продукти; ползване на Интернет

30

15

15

6

Чуждоезикова комуникация на работното място и професионална терминология

36

24

12

ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка

197

197

0

1

Обща теория на пазарното стопанство

56

56

0

2

Икономика на предприятието

18

18

0

3

Търговско право. Нормативна уредба на отчетността

45

45

0

4

Парично – кредитни отношения . Парична политика

20

20

0

5

Финанси

25

25

0

6

Обща теория на статистиката. Изследвания и прогнози

33

33

0

ІІІ. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

415

155

260

1

Обща теория на счетоводната отчетност

40

20

20

2

Счетоводство на фирмата

180

70

110

3

Бюджетно счетоводство

47

20

27

4

Компютърна обработка на финансово -счетоводната информация

120

30

90

5

Икономически анализ на фирмата

28

15

13

VІ. Производствена практика

188

 

188

Общ брой часове

960

443

517