Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 „ЕНПИЕЙ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕООД  e  регистрирана в АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ като доставчик на следните СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

 1. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
 2. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
 3. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Предоставянето на услугата „Личен асистент” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя.  Услугата Личен асистент“ се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на животЛичният асистент извършва дейностите по предоставяне на услугата съвместно с потребителя, а не вместо него, когато това не излага на риск здравето или безопасността на потребителя.

 Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при:

 • осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на лична хигиена);
 • хигиена на помещението, което потребителят обитава;
 • прием на лекарства и осъществяване на други дейности, поддържащи здравето;
 • приготвяне на храна и хранене;
 • боравене с лични вещи и документи;
 • ползване на баня и тоалетна;
 • съпровождане извън дома.
 •  Личният асистент е длъжен да не разпространява лична информация, станала му известна в хода на предоставянето на услугата и отнасяща се до потребителя. Този принцип се нарушава само в случаите, когато това е необходимо, за да се защитят животът и здравето на потребителя.
 • По време на професионални дискусии и срещи, групови обучения или консултации също се спазва принципът за поверителност.
 • Потребителите или техните законни представители, както и техните роднини (с изричното писмено разрешение на потребителя или законния му представител) имат право на достъп до документацията, която съдържа техни лични данни и която се пази при доставчика. Доставчикът информира писмено потребителите за тази възможност.

 Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите се извършва от доставчика (социален работник или експерт с необходимата квалификация) с участието на потенциалния потребител и/или на негов законен представител.

Подборът и наемането на персонал от доставчика съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. За осъществяване на своята дейност доставчикът може да привлича и доброволци.

 • Кандидатите за лични асистенти и за доброволци задължително се интервюират от доставчика с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа.
 • При кандидатстване на работа, кандидатите за лични асистенти и доброволци задължително представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани.
 • Новоназначените лични асистенти подписват трудов или граждански договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите, декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация, запознават се с длъжностна си характеристика/ техническото задание и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Социалният асистент се грижи за възрастни хора, които живеят сами, за тежко болни хора или хора с увреждания, работейки в домашна обстановка. Неговите задължения са свързани с:

 • организиране на грижата и ежедневните дейности, осигурявайки нужните санитарни и домашни условия;
 •  грижа за здравето и сигурността на клиента, предложения във връзка с намаляване и/или премахване (ако е възможно) на рисковете в домовете;
 • в случай на спешност - информиране на лицето за контакт и на личния лекар на човека, за когото се грижи;
 •  организиране и подкрепа при различни дейности, провеждани в дома и извън него, забавления, комуникация и поддържане на социални контакти;
 •  помощ при подготовката на нужните документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и при настаняване и/или изписване от болница;
 •  полагане на грижи след хоспитализация, рехабилитация и др.
 •  това да взима предвид конфиденциалността на факти и обстоятелства, които е научил по време на работния процес, с изключение на случаи, в които има риск за здравето на възрастния човек;

 ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Услугата “Домашен помощник” се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот.

Оказваната помощ се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които се изясняват предварително. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при:

 • осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на личната хигиена);
 • хигиена на помещението, което потребителят обитава;
 • приготвяне на храна и хранене;
 • боравене с лични вещи и документи;
 • ползване на баня и тоалетна

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите трябва да:

 •  имат завършено основно образование (8-ми клас);
 •  навършени 18 години към момента на кандидатстване;