Печат
Детайли: Категория: Учебни планове | Публикувана на 08 Февруари 2015 | Посещения: 5217

Професионално направление  Администрация и управление код  345

Професия Касиер код 345060

Специалност  Касиер  код 3450601

 Първа степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 

 
по
ред

Наименование на учебните предмети

Учебни часове

 

Общо

 

Теория

 

Практика

 Задължителна  професионална Подготовка

304

144

160

А. Обща  професионална подготовка

112

48

64

 

Здравословни и безопасни условия на труд

16

8

8

 

Чужд език по професията

32

8

24

 

Основи на пазарната икономика

32

16

16

 

Основи  на счетоводството

16

8

8

 

Информационни технологии

16

8

8

Б. Отраслова професионална подготовка

96

48

48

 

Основи на финансите

24

16

8

 

Фирмена култура

24

8

16

 

Икономика на труда

24

16

8

 

Бизнес комуникации

24

8

16

В. Специфична професионална подготовка

96

48

48

 

Валутни операции

40

8

32

 

Покупателната сила на парите

24

16

8

 

Оперативен мениджмънт

16

16

-

 

Предприемачество

16

8

8

ВСИЧКО А + Б + В:

496

240

256