Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Администрация и управление код  345

Професия Сътрудник в бизнес - услуги код 345040

Специалност       Бизнес-услуги код 3450401 

Втора степен на професионална квалификация

 След завършване на обучението по професията и специалността, обучаваният:

Трябва да знае :

 • Макроикономика и Микроикономика.
 • Основи на правото. Търговско право.Трудово право..Административно право.
 • Бизнес комуникация и делово общуване.Бизнес кореспонденция и организация на офиса.
 • Основи на счетоводната отчетност.
 • Икономика, организация и управление на предприятието.
 • Данъци, данъчна система и данъчен кодекс.
 • Счетоводство на промишлено предприятие.
 • Компютърна обработка на ФСИ.
 • Да поддържа списък с необходимите офис консумативи и отговаря за своевременното им осигуряване.
 • Да обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчет.

Трябва да може:

 • Да дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата,
 • Координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи.
 • Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите.
 • Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата.
 • Създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др.
 • Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти.
 • Попълва транспортни, търговски, финансови и парично обменни документи.
 • Да използва умело своите личностни качества, като: умения за работа в екип, инициативност, прецизност, наблюдателност, точност, коректност, отговорност, умения за спазване на морално-етични норми на поведение, комуникативни способности, организираност, лоялност и да не е конфликтна личност

 

Наименование на модулите

Общо

часове

Теория

Практи-ка

А

Обща задължителна професионална подготовка

108

60

48

1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

6

6

2

Бизнес комуникация и делово общуване.Бизнес кореспонденция и организация на офиса

72

30

42

3

Основи на правото. Търговско право.Трудово право..Административно право

24

24

Б

Отраслова задължителна професионална подготовка

250

115

135

1

Микроикономика

32

14

18

2

Макроикономика

24

12

12

3

Основи на маркетинга

32

12

20

4

Основи на счетоводната отчетност

32

12

20

5

Икономика, организация и управление на предприятието

90

45

45

6

Предприемачество

16

8

8

7

Публични и корпоративни финанси

24

12

12

В

Специфична професионална подготовка

302

78

224

1

Финансов анализ и контрол

24

12

12

2

Данъци, данъчна система и данъчен кодекс

24

24

3

Проектен мениджмънт

24

24

4

Чужд език по професията и специалността

20

10

10

5

Статистика и статистическа обработка на информация

24

12

12

6

Управление на човешките ресурси

28

14

14

7

Електронна търговия

48

48

8

Счетоводство на промишлено предприятие

48

22

26

9

Компютърна обработка на ФСИ

32

8

24

10

Текстообработка и фирмена кореспонденция

30

30

Всичко часове

660

253

407