Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
  • Професионални обучения

  • Регистрация на фирми

  • Адрес

  • Търсете ни тук

  • Адрес

  • Лицензии

  • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

  • Ако искаш да се учиш…

 Центърът за професионално обучение „ЕнПиЕй Едюкейшън“ предлага възможност  на  всички работници и служители, които имат най-малко 6 месеца трудов стаж по професията (удостоверен в трудова книжка), но не притежават законово признати документи, да положат само ИЗПИТ по теория и практика, за да докажат своите професионални компетентности.

 Без да е посещавате курс, може да проверите своите знания и да получите държавно легитимни документи от МОН и НАПОО: Свидетелство за Професионална Квалификация или Удостоверение (за част от професия) за следните професии и  специалности.

 Целта на валидирането е да се улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на труда.