Monday the 21st - Custom text here - HostingFlow.com
 • Професионални обучения

 • Регистрация на фирми

 • Адрес

 • Търсете ни тук

 • Адрес

 • Лицензии

 • Ако искаш да се учиш и да успееш в живота

 • Ако искаш да се учиш…

Професионално направление  Градинарство /паркове и градини/ код  622

Професия  Озеленител код 622020

Специалност       Парково строителство и озеленяване  код 6220202

Втора степен на професионална квалификация

 След завършване на професионалното обучение по професията “Озеленител ”  - специалност “Парково строителство и озеленяване”, обучаваният трябва да:

 • познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;
 • познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
 • познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
 • познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
 • познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на

сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;

 • познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.

Наименование на предметите

Теория

Практика

Общ брой часове

А.

Обща професионална подготовка

77

53

130

Здравословни и безопасни условия на труд

12

8

20

Икономика

30

20

50

Предприемачество и дребен бизнес

20

10

30

Основи на правото

15

15

30

Б.

Отраслова професионална подготовка

80

85

165

 

Озеленяване

30

30

60

Ботаника

20

20

40

 

Цветарство

15

25

40

Почвознание

15

10

25

В.

Специфични за професията професионална подготовка

130

224

354

Рисуване

20

20

40

Декоративна дендрология с разсадници

20

30

50

Парково строителство

70

-

70

Механизация в парковото строителство

45

30

75

Учебна практика

5.1

По Парково строителство

-

104

104

Производствена практика

-

40

40

 

Всичко А + Б + В

312

362

674